Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 28 Sty 2019

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie za rok 2018

W dniu 25 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie, podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej      Straży     Pożarnej w Opocznie za 2018 rok.

 

Na naradę przybyli m.in.  Poseł na Sejm RP Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków – Robert Telus, Łódzki Komendant Wojewódzki w Łodzi – st. bryg Jarosław Wlazłowski, Prezes Zarządu – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Wojciech Miedzianowski, Kapelan Powiatowy – Ks. Leszek Sokół , Wicestarosta Opoczyński – Maria Barbara Chomicz, Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie – Józef Róg, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Łódzkiego – Jarosław Jurowski, Zastępca Burmistrza Miasta Opoczna – Andrzej Kacprzak,  Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica – Janusz Reszelewski, Zastępca Wójta Gminy Sławno – Beata Szlęzak, Zastępca Wójta Gminy Żarnów – Elżbieta Przybył, Przewodnicząca Rady Gminy Białaczów – Elżebieta Lasota, Sekretarz Gminy Mniszków – Beata Gwarda- Białas, Wójt Gminy Paradyż – Wojciech Rudalski, Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – mł. insp. Konrad Kobierski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie – Marianna Rożej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie – Włodzimierz Skorupski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jarosław Pęczek, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – Edyta Wcisło, Kierownik Stacji Ratownicwa Medycznego FALCK w Opocznie – Michał Winter, Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno- Dawid Kosylak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice – Marek Dyśko, Prezesi i przedstawiciele jednostek  OSP.

Przywitania wszystkich przybyłych gości w części garażowej komendy dokonał  bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie. Dowódcą uroczystości był mł. kpt. Dariusz Kszczot, a prowadzącym bryg. Andrzej Śpiewak – Zastępca Komendanta Powiatowego

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sprzętu dla  jednostek OSP, zakupionego z rezerwy celowej Wojewody Łódzkiego. Symbolicznego uroczystego przekazania dokonali Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski, Prezes Zarządu – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Wojciech Miedzianowski, Poseł na Sejm RP Robert Telus oraz Komendant Powiatowy PSP w Opocznie – bryg. Józef Pacan.  Poświecenia sprzętu dokonał ks. Leszek Sokół – Kapelan Powiatowy Strażaków.

Następnie sprawozdanie i działalność Komendy Powiatowej PSP w Opocznie w 2018 r. w formie prezentacji multimedialnej przedstawił bryg. Andrzej Śpiewak – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie. Zaprezentowane zostały zasadnicze kierunki działań, realizowanych przez tut. Komendę w minionym roku ze szczególnym uwzględnieniem działalności prewencyjnej oraz logistycznej, koniecznej do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczych, jak również doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Przedstawione dane, pozwoliły ocenić i przeanalizować stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie poszczególnych gmin, a tym samym całego powiatu opoczyńskiego.

Sytuacja pożarowa:

Ogółem w 2018 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały 1062 interwencje, w tym:

 • gaszenie pożarów – 297, co stanowi 28% ogólnej liczby interwencji,
 • miejscowe zagrożenia, czyli akcje ratownictwa technicznego i inne interwencje – 724, co stanowi 68,2% ogólnej liczby interwencji,
 • alarmy fałszywe – 41, z tego 28 w dobrej wierze, 13 z instalacji wykrywania pożaru, co stanowi 3,8% ogólnej liczby interwencji.

W powstałych zdarzeniach, zwłaszcza w miejscowych zagrożeniach (szczególnie wypadki drogowe) ponad trzykrotnie wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w stosunku do roku 2017. Podczas miejscowych zagrożeń w 2018 roku śmierć poniosło 17 osób, natomiast w 2017 roku ofiar śmiertelnych w powstałych zdarzeniach było 14. Znacząco wzrosła również liczba osób rannych, tak w grupie miejscowych zagrożeń (wypadki i kolizje) jak i pożarów.

Miejscowe zagrożenia w powiecie opoczyńskim związane były w szczególności z akcjami polegającymi na:

 • usuwaniu gniazd i kokonów niebezpiecznych oraz agresywnych owadów
  z budynków mieszkalnych (osy, pszczoły, szerszenie) – 313 zdarzeń – w tej grupie interwencji odnotowaliśmy znaczący, ponad 250 %, wzrost w porównaniu z rokiem 2017, kiedy wyjeżdżaliśmy do 125 podobnych interwencji,
 • usuwaniu skutków wypadków i kolizji drogowych – 133 zdarzeń – nastąpił wzrost o 21 zdarzeń w porównaniu z rokiem 2017, kiedy miało miejsce 112zdarzeń;
 • działaniach związanych z wypompowaniem wody z zalanych piwnic i pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i gospodarczych – 27 zdarzeń, w 2017 – 68, co oznacza spadek o 41 zdarzeń tego rodzaju interwencji.
 • działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnic, silnych wiatrów i huraganów, powodujących uszkodzenia budynków zarówno mieszkalnych, gospodarczych, jak i użyteczności publicznej, a także powodujących zniszczenia w infrastrukturze technicznej – linie energetyczne, jak również powalonych drzew oraz złamanych konarów – razem 46 zdarzeń. W 2017 roku odnotowano 201 podobnych zdarzeń, co wskazuje na gwałtowny spadek o 154 interwencje w porównaniu do roku 2017.

Bardzo często interwencje dotyczyły nietypowych zdarzeń, takich jak np.: pomoc ZRM w transporcie osób chorych, pomoc Policji w otwarciu drzwi do mieszkań, zabezpieczenia lądowania LPR, akcje poszukiwawcze osób zaginionych, sprawdzenia budynków pod kątem obecności tlenku węgla – razem 43 zdarzenia.

Ogólna suma strat, powstałych w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń w 2018 roku, wyniosła 3 mln 312 tys. zł, w tym: W wyniku działań ratowniczo – gaśniczych, podjętych przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Komendy Powiatowej PSP w Opocznie i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, uratowano mienie o łącznej wartości 41 mln 450 tys. zł, w tym:

Działalność kontrolno- rozpoznawcza

Ogółem w 2018 roku przeprowadzono 77 czynności kontrolno – rozpoznawczych, z  których 29 to kontrole podstawowe, 16 to kontrole sprawdzające, 32 to odbiory obiektów. Kontrolą objętych zostało 114 obiektów.

Biorąc pod uwagę grupy skontrolowanych obiektów, najwięcej bo 39 w obiektach użyteczności publicznej, 37 w obiektach produkcyjnych i magazynowych, 11 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 24 na obszarach leśnych, 5 w obiektach zamieszkania zbiorowego oraz 1 w rolnictwie.

Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pożarowego i przepisów ppoż. z wykorzystaniem środków masowego przekazu, jak również podejmowane różnorodne działania, poprawiające poczucie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu.

W 2018 roku  na terenie powiatu przeprowadzono 2 akcje edukacyjno-prewencyjne pn. „Bezpieczny Dom” w ramach ogólnopolskiego Programu Ograniczenia Ofiar Pożarów
w budynkach „Czad i ogień – obudź czujność”, oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Pierwsza akcja „Bezpieczny Dom” miała miejsce w  dniu  4 maja   przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Rozpropagowywane były ulotki o prowadzonych akcjach
i zagrożeniach wynikających z działania tlenku węgla. W namiocie oznakowanym
z logo programu akcji i PSP prezentowane było działanie czujek dymowych i tlenku węgla.  Prowadzone były  strażackie loterie z możliwością wygrania darmowych czujników dymowych i tlenku węgla. Wylosowanym osobom wręczone zostały czujki tlenku węgla i dymu. Podczas akcji prezentowane były zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez strażaków tut. Komendy, pokazy samochodów bojowych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ratownictwa wodnego. Akcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i młodzieży szkolnej. Podczas przedmiotowych akcji, ale również spotkań z młodzieżą szkolną, przedszkolakami, wizytami strażaków w szkołach, przedszkolach, obiektach tzw. starej zabudowy czy rodzinnych domach dziecka, rozdysponowano czujniki tlenku węgla i dymu.

Druga akcja odbyła się w lipcu w Opocznie podczas obchodów Powiatowego Święta Policji, również przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Głównymi celami akcji było, m.in. zmniejszenie liczby ofiar tlenku węgla (czadu) w budynkach mieszkalnych, uświadomienie i przypomnienie społeczeństwu o niebezpieczeństwach związanych z jego działaniem oraz zachęcenie społeczeństwa do instalowania czujek tlenku węgla i dymu.  Podczas przedmiotowych akcji, ale również spotkań z młodzieżą szkolną, przedszkolakami, wizytami strażaków w szkołach, przedszkolach, obiektach tzw. starej zabudowy rozdysponowano otrzymane z KW PSP w Łodzi czujniki tlenku węgla i dymu.

W celu popularyzacji zasad bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu opoczyńskiego w 2018 roku zorganizowano we wszystkich gminach OTWP, w którym wzięli udział zwycięzcy eliminacji szkolnych. Zwycięzcy z poszczególnych gmin wzięli udział w eliminacjach powiatowych OTWP, które zostały zorganizowane 23 marca w Kraśnicy, gm. Opoczno. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych reprezentowali powiat opoczyński na eliminacjach wojewódzkich, które odbyły się 23 kwietnia w Wolborzu I miejsce w grupie szkół podstawowych  Julia Jędrasik z Wygnanowa.

Współzawodnictwo sportowe PSP i OSP:

Zgodnie z kalendarzem wojewódzkich imprez sportowych, strażacy JRG KP PSP w Opocznie uczestniczyli w następujących zawodach na szczeblu wojewódzkim:

 • XX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków w Halowej Piłce Nożnej,
 • XX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej;
 • XX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków w Sporcie Pożarniczym – II miejsce,
 • XIX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków w Lekkoatletyce – II miejsce,
 • XVII Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków w Pływaniu – II miejsce.
 • XXXV Mistrzostwach Polski Strażaków w Sporcie Pożarniczym – woj. łódzkie reprezentowało 4 strażaków naszej komendy.

W 4 gminach powiatu opoczyńskiego przeprowadzono zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W dniu 16 czerwca 2018 r. na stadionie sportowym „Ceramiki Opoczno” w Opocznie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa łódzkiego, w których uczestniczyło 28 drużyn MDP. Zwycięzcami zostali w kategorii: MDP chłopców – OSP Przysiadłów, MDP dziewcząt OSP – Rozprza.

Zagadnienia kwatermistrzowsko – finansowe.

Dla właściwego zabezpieczenia logistycznego jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) na terenie powiatu opoczyńskiego zrealizowano zgodnie z zakresem przedmiotowym, zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację z budżetu państwa w 2018 roku na zadanie publiczne pn.:  „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” w łącznej wysokości 342 200 zł, z czego:

 • 200 000 zł to dofinansowanie z KSRG do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA-Rt 2,5/16/250 Man TGM 13.290 dla jednostki OSP Poświętne. Zakup pojazdu na łączną kwotę 853 497 zł finansowany oprócz dotacji dla OSP KSRG, ze środków NFOŚiGW w Warszawie – 150 000 zł   oraz WFOŚiGW w Łodzi –  250 000 zł, co razem stanowi 70 % ogółu dofinansowania, ze środków Gminy Poświętne w wysokości 250 000 zł oraz środków własnych jednostki OSP Poświętne w kwocie 3 497 zł,
 • 74 000 zł to wydatki bieżące na remont strażnic dla jednostek OSP Dzielna, Opoczno, Drzewica, Paradyż i Żarnów,
 • 72 200 zł to wydatki bieżące i inwestycyjne na zakup sprzętu techniki specjalnej, łączności i wyposażenia osobistego oraz ochronnego.

Dla właściwego przygotowania jednostek OSP na terenie powiatu opoczyńskiego do działań ratowniczo-gaśniczych zrealizowano dotację z budżetu państwa w 2018 roku na zadanie publiczne pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” zgodnie z zakresem przedmiotowym, zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w łącznej wysokości 119 tys. zł, z czego:

 • 39 tys. zł to dofinasowanie do zakupu łodzi minimum 6–osobowej z przyczepą dla jednostki OSP Brudzewice, łączna wartość zadania 39 100,01 zł, przy czym kwota w wysokości 100,01 zł została pokryta ze środków własnych jednostki OSP Brudzewice,
 • 34,9 tys. zł to wydatki bieżące na remont strażnic dla jednostek OSP Żelazowice, Zachorzów-Kolonia, Strzelce,
 • 45,1 tys. zł to wydatki bieżące i inwestycyjne na zakup sprzętu techniki specjalnej, łączności i wyposażenia osobistego oraz ochronnego.

Gminy powiatu opoczyńskiego otrzymały z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości dotację celową na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego i drogowego, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zakupy z 99% wsparciem finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości realizowały i rozliczały wszystkie gminy powiatu opoczyńskiego.

Zrealizowane zakupy sprzętu to m.in. defibrylatory, zestawy ratownicze PSP R1 i inny sprzęt ratowniczy za kwotę 371 522,31 zł. Średnio na każdą jednostkę OSP w powiecie przypadało ok. 6 tys. zł dotacji.

Przeprowadzone remonty i modernizacje

W czasie spotkania podsumowano przeprowadzone inwestycje – w mijającym roku zostały zrealizowane

 • wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu wewnętrznym tut. Komendy
  o powierzchni 1700 m2 na kwotę 150 000 zł, finansowane z rezerwy celowej Ministra Finansów,
 • wykonanie remontu bieżącego i przeglądów technicznych sprzętu transportowego, będącego na wyposażeniu tut. Komendy na kwotę 30 000 zł, finansowane z rezerwy celowej Ministra Finansów
 • remont pomieszczeń kuchennych do przygotowywania i spożywania posiłków przez strażaków w tut. Komendzie – łączny koszt zakupu materiałów do remontu wraz z wykonaniem zabudowy kuchennej wyniósł 15 874,06 zł. Prace remontowe wykonane zostały systemem gospodarczym przez strażaków tut. Komendy o szacunkowej wartości 11 tys. zł,
 • II etap remontu masztu łączności radiowej na budynku administracyjno – garażowym tut. Komendy w kwocie 14 135 zł – zadanie sfinansowane w całości ze środków Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Zakupy sprzętu i umundurowania

W 2018 roku zakupiono na wyposażenie tut. Komendy następujący sprzęt techniki specjalnej oraz umundurowanie ochronne strażaka:

 • 11 kpl. ubrań specjalnych wg nowego wzoru, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP na kwotę 39 587,78 zł, sfinansowanych z dotacji celowej z rezerwy celowej Ministra Finansów na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″ oraz budżetu tut. Komendy,
 • sprzęt ratowniczo–gaśniczy na kwotę 4 480,00 zł, zakupiony ze środków rezerwy celowej na „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wg asortymentu: wąż pożarniczy W-52 – szt. 8, latarka z ładowarką – szt. 2, piła do drewna MS 291 – szt. 1.
 • WFOŚiGW w Łodzi przekazał tut. Komendzie nagrodę rzeczową na kwotę 3 974,13 zł za udział w dn. 26 – 30 maja 2018 r. w akcji gaszenia składowiska śmieci w Zgierzu wg następującego asortymentu: wąż pożarniczy W-52 – szt. 15, wąż pożarniczy W-75 – szt. 6.

Dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego, Komenda Powiatowa PSP w Opocznie,  jako jedna z niewielu komend, otrzymała z rezerwy celowej Wojewody Łódzkiego,  dodatkowe znaczne środki finansowe w wysokości 99 998,59 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, służącego do usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, katastrof i pożarów. 

Zrealizowano następujące zakupy sprzętu: defibrylator z zestawem szkoleniowym 1 kpl., trap ratowniczy – 1 szt., namiot ewakuacyjny – 2 szt., kamera termowizyjna 1 szt., agregat prądotwórczy o mocy 12 kW – 1 szt., zestaw do stabilizacji pojazdów – 1 kpl.

Po dokonaniu  analizy operacyjnej, rozpoznaniu występujących zagrożeń oraz aktualnego wyposażenia i potrzeb jednostek OSP Komendant Powiatowy PSP w Opocznie podjął decyzję o użyczeniu zakupionego sprzętu ratowniczego dla poszczególnych jednostek OSP:

 1. defibrylator z zestawem szkoleniowym dla OSP Kraśnica, gm. Opoczno
 2. trap ratowniczy dla OSP Drzewica,
 3. namiot ewakuacyjny dla OSP Żarnów,
 4. namiot ewakuacyjny dla OSP Brudzewice, gm. Poświętne,
 5. kamera termowizyjna dla OSP Błogie Rządowe, gm. Mniszków,
 6. agregat prądotwórczy dla OSP Petrykozy, gm. Białaczów,
 7. zestaw do stabilizacji pojazdów dla OSP Wójcin, gm. Paradyż.

Na koniec spotkania Głos zabrał bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP, który podziękował wszystkim zebranym za obecność, szczególnie Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu oraz Posłowi na Sejm RP Robertowi Telusowi za szczególne wsparcie  przy pozyskaniu środków finansowych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, jak i pomoc w uzyskaniu dotacji na zakup samochodu dla OSP Poświętne. Podziękowania skierowane zostały przedstawicielom służb, inspekcji i straży za pomoc i codzienną współpracę,  obecnym samorządowcom za pomoc i wsparcie finansowe dla jednostek OSP. Komendant podziękował również sponsorom, którzy pomagali w różnego rodzaju przedsięwzięciach  Krzysztofowi Rzeźnikowi firma Bud-Trans, Marianowi i Halinie Madej – Masarnia Madej, Janowi Wiktorowiczowi –Agro Wikt, Kazimierzowi Pacanowi Expo- Drew.

PSP Opoczno


Zdarzenia 01.01 – 14.07.2019 01.01 – 14.07.2018
Ogółem 635 517
Pożary 316 213
Miejscowe Zagrożenia 297 286
Alarmy Fałszywe
22 18

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie