Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 07 Lut 2020

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie za rok 2019

W dniu 3 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie, podsumowujące działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie za 2019 rok.

Na naradę przybyli m.in.  Poseł na Sejm RP Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków – Robert Telus, Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Grzegorz Janowski, Kapelan Powiatowy – ks. Leszek Sokół, Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski, Wicestarosta Opoczyński – Maria Barbara Chomicz, Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie – Józef Róg,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego – Sławomir Rek, Zastępca Burmistrza Miasta Opoczna – Tomasz Łuczkowski, Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica – Janusz Reszelewski, Zastępca Wójta Gminy Sławno – Beata Szlęzak, Wójt Gminy Żarnów –  dr Krzysztof Nawrocki, Wójt Gminy Białaczów – Barbara Goworek, Sekretarz Gminy Białaczów – Andrzej Urbańczyk, Wójt Gminy Mniszków – Paweł Werłos, Wójt Gminy Paradyż – Wojciech Rudalski, Zastępca Wójta Gminy Poświętne – Maria Grzybek, Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – insp. Konrad Kobierski, Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie – Małgorzata Włodarska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jarosław Pęczek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Bogdan Kubiszewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno – Dawid Kosylak, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Smardzewice – Mateusz Grabarz, Prezesi i przedstawiciele jednostek  OSP.

Przywitania wszystkich przybyłych gości w części garażowej komendy dokonał st. bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie. Dowódcą uroczystości był kpt. Maciej Połeć, a prowadzącym st. bryg. Andrzej Śpiewak – Zastępca Komendanta Powiatowego w Opocznie.

Po uroczystym przywitaniu gości nastąpiło przekazanie samochodów: operacyjnego i rozpoznawczo – ratowniczego dla tut. Komendy. Komenda Powiatowa PSP w Opocznie dokonała zakupu lekkiego samochodu operacyjnego marki Toyota Corolla z 2019r. Zakup zrealizowano przy współudziale środków finansowych: Komendy Powiatowej PSP w Opocznie, środków samorządowych Powiatu Opoczyńskiego, Gmin Białaczów, Żarnów, Paradyż, Miast i Gmin Opoczno i Drzewica. Ponadto Komenda Miejska PSP w Łodzi przekazała dla naszej Komendy specjalny lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy marki Citroen Berlingo. Symbolicznego przekazania kluczyków dokonali Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorza Janowskiego, Poseł na Sejm RP – Robert Telus, Komendant Powiatowy PSP w Opocznie – st. bryg. Józef Pacan, Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski. Poświecenia sprzętu dokonał ks. Leszek Sokół – Kapelan Powiatowy Strażaków.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie samochodów pożarniczych dla jednostek OSP Skórkowice oraz OSP Zarzęcin. OSP w Skórkowicach dokonała zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN z 2019r., natomiast OSP w Zarzęcinie zakupiło średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO z 2019r. Samochody zostały zakupione przy współudziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Komendy Głównej PSP (KSRG), a także z środków z Gminy Żarnów i Gminy Mniszków. Symbolicznego przekazania samochodów dokonali Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorza Janowskiego, Poseł na Sejm RP – Robert Telus, Komendant Powiatowy PSP w Opocznie – st. bryg. Józef Pacan, Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski. Następnie sprawozdanie i działalność Komendy Powiatowej PSP w Opocznie w 2019 r. w formie prezentacji multimedialnej przedstawił st. bryg. Andrzej Śpiewak – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie. Zaprezentowane zostały zasadnicze kierunki działań, realizowanych przez tut. Komendę w minionym roku ze szczególnym uwzględnieniem działalności prewencyjnej oraz logistycznej, koniecznej do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczych, jak również doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Przedstawione dane, pozwoliły ocenić i przeanalizować stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie poszczególnych gmin, a tym samym całego powiatu opoczyńskiego.

Sytuacja pożarowa:

Ogółem w 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały 1079 interwencje, w tym:

 • gaszenie pożarów – 428, co stanowi 39,6% ogólnej liczby interwencji,
 • miejscowe zagrożenia, czyli akcje ratownictwa technicznego i inne interwencje – 606, co stanowi 52,2% ogólnej liczby interwencji,
 • alarmy fałszywe – 45, z tego 30 w dobrej wierze, 14 z instalacji wykrywania pożaru, co stanowi 4,2% ogólnej liczby interwencji.

W powstałych zdarzeniach, zwłaszcza w miejscowych zagrożeniach (szczególnie wypadki drogowe) prawie o połowę zmalała liczba ofiar śmiertelnych w stosunku do roku 2018. Podczas miejscowych zagrożeń w 2019 roku śmierć poniosło 11 osób, natomiast w 2018 roku ofiar śmiertelnych w powstałych zdarzeniach było 18. Znacząco zmalała również liczba osób rannych, tak w grupie miejscowych zagrożeń (wypadki i kolizje).

Miejscowe zagrożenia w powiecie opoczyńskim związane były w szczególności z akcjami polegającymi na:

 • usuwaniu gniazd i kokonów niebezpiecznych oraz agresywnych owadów

z budynków mieszkalnych (osy, pszczoły, szerszenie) – 181 zdarzeń – w tej grupie interwencji odnotowaliśmy znaczący, ponad 40%, spadek w porównaniu z rokiem 2018, kiedy wyjeżdżaliśmy do 313 podobnych interwencji,

 • usuwaniu skutków wypadków i kolizji drogowych – 133 zdarzeń – taka sama ilość zdarzeń miała miejsce w 2018 roku;
 • działaniach związanych z wypompowaniem wody z zalanych piwnic i pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i gospodarczych – 32 zdarzeń, w 2018 – 27, co oznacza niewielki wzrost o 5 zdarzeń tego rodzaju interwencji.
 • działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnic, silnych wiatrów i huraganów, powodujących uszkodzenia budynków zarówno mieszkalnych, gospodarczych, jak i użyteczności publicznej, a także powodujących zniszczenia w infrastrukturze technicznej – linie energetyczne, jak również powalonych drzew oraz złamanych konarów – razem 79 zdarzeń. W 2018 roku odnotowano 46 podobnych zdarzeń, co wskazuje na wzrost o 33 interwencje w porównaniu do roku 2018.

Często interwencje dotyczyły nietypowych zdarzeń, takich jak np.: pomoc ZRM w transporcie osób chorych, pomoc Policji w otwarciu drzwi do mieszkań, zabezpieczenia lądowania LPR, akcje poszukiwawcze osób zaginionych, sprawdzenia budynków pod kątem obecności tlenku węgla – razem 33 zdarzenia.

Ogólna suma strat, powstałych w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń w 2019 roku, wyniosła 4 mln 265,8 tys. zł, w tym: W wyniku działań ratowniczo – gaśniczych, podjętych przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Komendy Powiatowej PSP w Opocznie i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, uratowano mienie o łącznej wartości 92 mln 920 tys. zł.

Działalność kontrolno- rozpoznawcza

Ogółem w 2019 roku przeprowadzono 74 czynności kontrolno – rozpoznawcze, z  których 24 to kontrole podstawowe, 12 to kontrole sprawdzające, 25 to odbiory obiektów. Kontrolą objętych zostało 155 obiektów.

Biorąc pod uwagę grupy skontrolowanych obiektów, najwięcej bo 64 w obiektach produkcyjnych i magazynowych, 56 użyteczności publicznej, 24 na obszarach leśnych, 8 w obiektach zamieszkania zbiorowego, 1 w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz 1 w rolnictwie.

Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pożarowego i przepisów ppoż. z wykorzystaniem środków masowego przekazu, jak również podejmowane różnorodne działania, poprawiające poczucie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu.

W 2019 roku  na terenie powiatu przeprowadzono 4 akcje edukacyjno-prewencyjne w ramach ogólnopolskiego Programu Ograniczenia Ofiar Pożarów w budynkach „Czad i ogień – obudź czujność”, oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Pierwsza akcja w okresie wakacyjnym miała miejsce przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie podczas pikniku ekologicznego organizowanego przez Urząd Miejski w Opocznie w czerwcu pn. „Ekologiczne Opoczno 2019”.

Druga akcja edukacyjna również odbyła się w czerwcu w Paradyżu podczas Pikniku Rodzinnego. Kolejna akcja odbyła się w lipcu w Opocznie podczas obchodów Powiatowego Święta Policji. Czwarta największa akcja edukacyjno-społeczna odbyła się w sierpniu nad Zalewem Opoczyńskim z okazji Święta Wojska Polskiego, gdzie miał miejsce piknik militarny pod hasłem „Żywią i Bronią”. Z ramienia PSP patronat nad tym wydarzeniem objął Łódzki Komendant Wojewódzki nadbryg. Jarosław Wlazłowski, który był obecny podczas pikniku. Podczas pikniku można było zobaczyć m.in.: występ Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, pokaz musztry kawaleryjskiej, władania białą bronią w wykonaniu ułanów z kawalerii ochotniczej, prezentację przygotowaną przez żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, pokazy taktyczne zaprezentowane przez Policję i specjalnie wyszkolone psy policyjne. Na Pikniku można było podziwiać sprzęty i pojazdy Straży Pożarnej, Policji oraz Wojska wraz z helikopterem z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Dla dzieci i rodzin czekało mnóstwo innych atrakcji. Odbyły się pokazy ratownictwa wodnego przez Straż Pożarną, a tematyką pokazu było ratowanie osób tonących oraz udzielenie im pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto podobna akcja choć na mniejszą skalę prowadzona była również podczas VII Powiatowego Rajdu Rowerowego Strażaków, jaki odbył się w dniu 6 października  ub. roku.

W przedmiotowych akcjach rozpropagowywane były ulotki o prowadzonych akcjach i zagrożeniach wynikających z działania tlenku węgla. W namiocie oznakowanym z logo programu akcji i PSP prezentowane było działanie czujek dymowych i tlenku węgla.  Prowadzone były strażackie loterie z możliwością wygrania darmowych czujników dymowych i tlenku węgla. Wylosowanym osobom wręczone zostały czujki tlenku węgla i dymu. Podczas akcji prezentowane były zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez strażaków tut. Komendy, pokazy samochodów bojowych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz ratownictwa wodnego.

Akcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz młodzieży szkolnej.  Podczas przedmiotowych akcji, ale również spotkań z młodzieżą szkolną, przedszkolakami, wizytami strażaków w szkołach, przedszkolach, obiektach tzw. starej zabudowy, rozdysponowano czujniki tlenku węgla i dymu.

W ramach ogólnopolskiej popularnej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” podczas spotkania z dziećmi Punktu Przedszkolnego „Tęczowy Zakątek” w Bielowicach oraz Szkoły Podstawowej w Dzielnej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opocznie przedstawiciel KP PSP w Opocznie czytał przedszkolakom popularne bajki, m.in.. „Jak Wojtek został strażakiem”.

W celu popularyzacji zasad bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu opoczyńskiego w 2019 roku zorganizowano we wszystkich gminach OTWP, w którym wzięli udział zwycięzcy eliminacji szkolnych. W dniu 29 marca w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie, przeprowadzono eliminacje szczebla powiatowego, podczas których wyłoniono trzech zawodników reprezentujących nasz powiat na szczeblu wojewódzkim.

Współzawodnictwo sportowe PSP i OSP:

Zgodnie z kalendarzem wojewódzkich imprez sportowych, strażacy JRG KP PSP w Opocznie uczestniczyli w następujących zawodach na szczeblu wojewódzkim:

 • XXI Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków w Sporcie Pożarniczym – I miejsce,
 • XX Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków w Lekkoatletyce – II miejsce,
 • XVIII Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków w Pływaniu – IV miejsce.
 • XXI Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Strażaków w Halowej Piłce Nożnej,
 • XXXVI Mistrzostwach Polski Strażaków w Sporcie Pożarniczym – woj. łódzkie reprezentowało 3 strażaków naszej komendy

We wszystkich 8 gminach powiatu opoczyńskiego przeprowadzono zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W dniu 30 czerwca 2019 r. na stadionie sportowym w Żarnowie odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Najlepsze drużyny w poszczególnych grupach:

Grupa A: OSP Błogie

Grupa C (kobiety): OSP Kamień

Grupa MDP chłopców: MDP Kunice

Grupa MDP dziewcząt: MDP Miedzna Drewniana

 Zagadnienia kwatermistrzowsko – finansowe.

 • Dla właściwego zabezpieczenia logistycznego jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu opoczyńskiego zrealizowano zgodnie z zakresem przedmiotowym, zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację z budżetu państwa w 2019 roku na zadanie publiczne pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” w łącznej wysokości 628 615 zł, z czego:
 • 200 000 zł to dofinansowanie do zakupu samochodu GBARt 3,5/16 MAN TGM 13.290 dla jednostki OSP Skórkowice, zakup pojazdu na łączną kwotę 759 525 zł finansowany oprócz dotacji dla OSP KSRG, ze środków  NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Łodzi w kwocie łącznej 310 000 zł oraz ze środków Gminy Żarnów w wysokości 249 525 zł,
 • 300 000 zł to dofinansowanie do zakupu samochodu GBARt 3,5/16 IVECO EUROCARGO dla jednostki OSP Zarzęcin, zakup pojazdu na łączną kwotę 819 918 zł finansowany oprócz dotacji dla OSP KSRG, ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 235 000 zł, ze środków Gminy Mniszków w wysokości 275 000 zł oraz środków własnych jednostki OSP Zarzęcin w kwocie 9 918 zł,
 • 58 002 zł to wydatki bieżące na remont strażnic dla jednostek OSP Żarnów, Krzczonów, Mniszków, Wójcin, Petrykozy,
 • 70 613 zł to wydatki bieżące i inwestycyjne na zakup sprzętu techniki specjalnej, łączności i wyposażenia osobistego oraz ochronnego.

Dla właściwego przygotowania jednostek OSP na terenie powiatu opoczyńskiego do działań ratowniczo-gaśniczych zrealizowano dotację z budżetu państwa w 2019 roku na zadanie publiczne pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” zgodnie z zakresem przedmiotowym, zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w łącznej wysokości 83 069  zł.

Dofinansowanie „5000+” dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Wszystkie z 61 wnioskujących jednostek OSP z powiatu opoczyńskiego otrzymało z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację celową na realizację zadań i przedsięwzięć zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (m.in. na działalność kulturalno-sportową, szkoleniową, edukacyjno – społeczną).

Zrealizowane zakupy sprzętu i inne to m.in. przedmioty umundurowania, sprzęt medyczny i sportowy oraz inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy za kwotę 344 400 zł, a zrealizowane zadania to m.in. szkolenia, pogadanki w szkołach, zorganizowane zawody sportowo-pożarnicze, uroczystości strażackie, patriotyczne. W drugim naborze na każdą gminę przypadało dodatkowo średnio ok. 5 tys. zł dotacji.

W czasie spotkania podsumowano przeprowadzone i zrealizowane najważniejsze inwestycje:

W 2019 roku zrealizowano tut. Komendzie następujące remonty i modernizacje:

 • dostawa i wymiana czterech sztuk bram garażowych, w budynku administracyjno-garażowym tut. Komendy, sfinansowane z budżetu tut. Komendy w kwocie 50 730 zł.
 • remont pomieszczenia szatni w tut. JRG – łączny koszt zakupu materiałów do remontu wyniósł ok. 5 000 zł.  Prace remontowe wykonane zostały systemem gospodarczym przez strażaków tut. Komendy, a ich szacunkowa wartość to 15 tys. zł.
 • zakup pralnicy i suszarki bębnowej za kwotę 19 803 zł na potrzeby tut. JRG, sfinansowane z budżetu tut. Komendy.

Zakupy sprzętu i umundurowania

W 2019 roku zakupiono na wyposażenie tut. Komendy następujący sprzęt techniki specjalnej oraz umundurowanie ochronne strażaka:

 • 13 kpl. ubrań specjalnych wg nowego wzoru, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP na kwotę 41 526,03 zł, sfinansowanych z dotacji celowej z rezerwy celowej Ministra Finansów na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″ oraz budżetu tut. Komendy,
 • sprzęt ratowniczo–gaśniczy na kwotę 18 812,14 zł, zakupiony ze środków rezerwy celowej Ministra Finansów z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych
 • z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ze środków tut. Komendy m.in. wąż pożarniczy W-42 – szt. 30,wąż pożarniczy W-52 – 10 szt., pilarka ratownicza – 1 szt., wyposażenie medyczne torby PSP R1,
 • Starostwo Powiatowe w Opocznie przekazało tut. Komendzie kwotę w wysokości 10 000 zł na zakup środków ochrony ekologicznej, tj. środków pianotwórczych i neutralizujących.

W roku 2019 Komenda Powiatowa PSP w Opocznie zrealizowała w ramach zadania inwestycyjnego:

 • zakup lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego SLOp marki Toyota Corolla za kwotę 77 532 zł przy udziale następujących źródeł finasowania: środki samorządowe (Powiat Opoczyński, Gminy: Białaczów, Żarnów, Paradyż, Drzewica, Opoczno) w ogólnej kwocie: –  61 932 zł, budżet Komendy Powiatowej PSP –  15 600 zł.
 • Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi przekazała dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie, nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczego marki MAN z 2019r. o napędzie 4×4, ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego, którego koszt  zakupu  wyniósł  1 mln 75 tys. 20 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków finansowych z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w tym Fundusz Spójności 85 % tj. 913 767 zł  oraz budżetu państwa 15 % tj. 161 253 zł – tzw. Ustawy Modernizacyjnej Służb Mundurowych. Jego oficjalne przekazanie do użytku nastąpiło w październiku ubiegłego roku.
 • Komenda Miejska PSP w Łodzi przekazała nieodpłatnie dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie, specjalny lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy SLRr marki Citroen Berlingo.
 • W ramach projektu realizowanego przez KW PSP w Łodzi dotyczącego modernizacji Stanowisk Kierowania PSP przekazano na rzecz naszej komendy, m.in. sprzęt informatyczny, komputerowy i inny na kwotę ponad 252 tys. zł.

Na koniec spotkania Głos zabrał st. bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP, który podziękował wszystkim zebranym za obecność, szczególnie Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Grzegorzowi Janowskiemu, Posłowi na Sejm RP Robertowi Telusowi, Staroście Opoczyńskiemu Marcinowi Baranowskiemu, burmistrzom i wójtom za bardzo dobrą współpracę, szczególne wsparcie naszych działań i wszelką pomoc na rzecz naszej opoczyńskiej komendy. Podziękowania skierowane zostały do przedstawicieli służb i inspekcji  za pomoc i codzienną współpracę,  obecnym samorządowcom za pomoc i wsparcie finansowe. Komendant podziękował również sponsorom oraz właścicielom firm i zakładów. Wszyscy, którzy wspierali naszą komendę w różnego rodzaju przedsięwzięciach otrzymali z rąk komendantów powiatowych pamiątkowe statuetki.

PSP Opoczno


Zdarzenia 01.01 20.09.2020 01.01 20.09.2019
Ogółem 1101 879
Pożary 298 379
Miejscowe Zagrożenia 771 471
Alarmy Fałszywe
32 29

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie