Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Charakterystyka powiatu:
zdarzenia

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu

CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Dane administracyjne i operacyjne:

Powiat opoczyński położony jest w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Obszar działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 1040 km2. KP PSP w Opocznie obejmuje swym działaniem teren 2 miast oraz 8 gmin, których liczba ludności i udział powierzchniowy przedstawia się następująco:

Dane demograficzne:

Miasto/ Gmina

*Liczba ludności ogółem

Powierzchnia
w [km
2]

Gęstość zaludnienia [mieszkańców/ km2]

Miasto i Gmina Opoczno

35 363

191

185

w tym miasto Opoczno

22 379

 

25

895

Miasto i Gmina Drzewica

10 872

118

92

w tym miasto Drzewica

3 998

5

799

Gmina Białaczów

6 019

115

52

Gmina Mniszków

4 714

124

38

Gmina Paradyż

4 450

81

55

Gmina Poświętne

3 319

141

24

Gmina Sławno

7 546

129

58

Gmina Żarnów

6 054

141

43

Powiat opoczyński

78337

1040

75

*Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi, stan na 30. 09. 2012 r.

Ilość miejscowości w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

 • Białaczów 14

 • Drzewica 18

 • Mniszków 26

 • Opoczno 36

 • Paradyż 26

 • Poświętne 15

 • Sławno 34

 • Żarnów 42

__________________

Razem 211

Łącznie w powiecie opoczyńskim znajdują się 2 miasta oraz 211 miejscowości.

Położenie geograficzne:

Powiat opoczyński zlokalizowany jest w południowo – wschodniej części województwa łódzkiego i sąsiaduje z województwami mazowieckim i świętokrzyskim. Sąsiedztwo rejonów operacyjnych jest następujące:

 • powiat konecki, woj. świętokrzyskie z południa i południowego – wschodu;

 • powiat przysuski, woj. mazowieckie ze wschodu;

 • Powiat tomaszowski z północy i północnego zachodu;

 • powiat piotrkowski z zachodu;

Należy zaznaczyć, że od strony zachodniej i północnej rejon posiada naturalną granicę, oddzielającą z powiatami sąsiednimi jaką jest rzeka Pilica i Zalew Sulejowski.

Przez teren powiatu przebiegają główne sieci komunikacyjne kraju, droga krajowa Nr 12, Nr 48, 74 i drogi wojewódzkie Nr 713, 726, 728, 746.

Powiat ponadto przecinają trzy linie kolejowe tj.:

 • Centralna Magistrala Kolejowa, łącząca Warszawę ze Śląskiem;

 • linia kolejowa Koluszki – Skarżysko – Kamienna;

 • linia kolejowa Tomaszów Mazowiecki – Radom.

Wody powierzchniowe, w obrębie rejonu, stanowią:

 • zalew na rzece Wąglance z budowlą spiętrzającą wodę w Miedznej Murowanej;

 • zalew Sulejowski na rzece Pilicy z budowlą spiętrzającą w Smardzewicach;

 • zalew na rzece Drzewiczce z budowlą spiętrzającą w Drzewicy;

 • zbiornik wodny w Opocznie o powierzchni 6 ha;

 • rzeki: Pilica, Drzewiczka, Wąglanka, Czarna;

 • kompleksy stawów rybnych w miejscowościach: Zameczek, Modrzewek;

 • stawy i zbiorniki naturalne w miejscowościach: Opoczno, Stok, Stefanów, Ceteń, Sobień, Wielka Wola;

 • zbiorniki sztuczne oraz ujęcia wody o znaczeniu lokalnym.

Na terenie powiatu nie występują zbiorniki wodne czy rzeki, których głębokość przekraczałaby 10 metrów.

Ogólna charakterystyka występujących zagrożeń

Zagrożenia występujące na terenie powiatu opoczyńskiego są ściśle związane z:

 • przebiegiem głównych szlaków komunikacyjnych: drogowych i kolejowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne;

 • wykorzystywaniem w zakładach przemysłowych materiałów niebezpiecznych, niezbędnych w procesie technologicznym (zakłady stosują następujące materiały: węglan baru, kwas siarkowy, kwas octowy, trójchloroetylen, hydrosulfit, podchloryn sodu), jednak na terenie powiatu nie występują zakłady zaliczane do zwiększonego bądź dużego wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

 • wpływem warunków meteorologicznych: długotrwałych opadów, nagłych roztopów i wywołanych nimi podtopień i powodzi, zwłaszcza w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych na terenie powiatu, tj.: rzeki Pilicy, Wąglanki, Czarnej, zbiornika wodnego
  w Drzewicy, zalewu w Miedznej Murowanej, Zalewu Sulejowskiego;

 • dużą ilością stacji paliw płynnych oraz stacji autogazu oraz dystrybucją gazu w butlach.

 

 


Zdarzenia 01.01 20.09.2020 01.01 20.09.2019
Ogółem 1101 879
Pożary 298 379
Miejscowe Zagrożenia 771 471
Alarmy Fałszywe
32 29

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie