Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Charakterystyka powiatu:
zdarzenia

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu

CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Dane administracyjne i operacyjne:

Powiat opoczyński położony jest w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Obszar działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 1040 km2. KP PSP w Opocznie obejmuje swym działaniem teren 2 miast oraz 8 gmin, których liczba ludności i udział powierzchniowy przedstawia się następująco:

Dane demograficzne:

Miasto/ Gmina

*Liczba ludności ogółem

Powierzchnia
w [km
2]

Gęstość zaludnienia [mieszkańców/ km2]

Miasto i Gmina Opoczno

35 363

191

185

w tym miasto Opoczno

22 379

 

25

895

Miasto i Gmina Drzewica

10 872

118

92

w tym miasto Drzewica

3 998

5

799

Gmina Białaczów

6 019

115

52

Gmina Mniszków

4 714

124

38

Gmina Paradyż

4 450

81

55

Gmina Poświętne

3 319

141

24

Gmina Sławno

7 546

129

58

Gmina Żarnów

6 054

141

43

Powiat opoczyński

78337

1040

75

*Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi, stan na 30. 09. 2012 r.

Ilość miejscowości w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

 • Białaczów 14

 • Drzewica 18

 • Mniszków 26

 • Opoczno 36

 • Paradyż 26

 • Poświętne 15

 • Sławno 34

 • Żarnów 42

__________________

Razem 211

Łącznie w powiecie opoczyńskim znajdują się 2 miasta oraz 211 miejscowości.

Położenie geograficzne:

Powiat opoczyński zlokalizowany jest w południowo – wschodniej części województwa łódzkiego i sąsiaduje z województwami mazowieckim i świętokrzyskim. Sąsiedztwo rejonów operacyjnych jest następujące:

 • powiat konecki, woj. świętokrzyskie z południa i południowego – wschodu;

 • powiat przysuski, woj. mazowieckie ze wschodu;

 • Powiat tomaszowski z północy i północnego zachodu;

 • powiat piotrkowski z zachodu;

Należy zaznaczyć, że od strony zachodniej i północnej rejon posiada naturalną granicę, oddzielającą z powiatami sąsiednimi jaką jest rzeka Pilica i Zalew Sulejowski.

Przez teren powiatu przebiegają główne sieci komunikacyjne kraju, droga krajowa Nr 12, Nr 48, 74 i drogi wojewódzkie Nr 713, 726, 728, 746.

Powiat ponadto przecinają trzy linie kolejowe tj.:

 • Centralna Magistrala Kolejowa, łącząca Warszawę ze Śląskiem;

 • linia kolejowa Koluszki – Skarżysko – Kamienna;

 • linia kolejowa Tomaszów Mazowiecki – Radom.

Wody powierzchniowe, w obrębie rejonu, stanowią:

 • zalew na rzece Wąglance z budowlą spiętrzającą wodę w Miedznej Murowanej;

 • zalew Sulejowski na rzece Pilicy z budowlą spiętrzającą w Smardzewicach;

 • zalew na rzece Drzewiczce z budowlą spiętrzającą w Drzewicy;

 • zbiornik wodny w Opocznie o powierzchni 6 ha;

 • rzeki: Pilica, Drzewiczka, Wąglanka, Czarna;

 • kompleksy stawów rybnych w miejscowościach: Zameczek, Modrzewek;

 • stawy i zbiorniki naturalne w miejscowościach: Opoczno, Stok, Stefanów, Ceteń, Sobień, Wielka Wola;

 • zbiorniki sztuczne oraz ujęcia wody o znaczeniu lokalnym.

Na terenie powiatu nie występują zbiorniki wodne czy rzeki, których głębokość przekraczałaby 10 metrów.

Ogólna charakterystyka występujących zagrożeń

Zagrożenia występujące na terenie powiatu opoczyńskiego są ściśle związane z:

 • przebiegiem głównych szlaków komunikacyjnych: drogowych i kolejowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne;

 • wykorzystywaniem w zakładach przemysłowych materiałów niebezpiecznych, niezbędnych w procesie technologicznym (zakłady stosują następujące materiały: węglan baru, kwas siarkowy, kwas octowy, trójchloroetylen, hydrosulfit, podchloryn sodu), jednak na terenie powiatu nie występują zakłady zaliczane do zwiększonego bądź dużego wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

 • wpływem warunków meteorologicznych: długotrwałych opadów, nagłych roztopów i wywołanych nimi podtopień i powodzi, zwłaszcza w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych na terenie powiatu, tj.: rzeki Pilicy, Wąglanki, Czarnej, zbiornika wodnego
  w Drzewicy, zalewu w Miedznej Murowanej, Zalewu Sulejowskiego;

 • dużą ilością stacji paliw płynnych oraz stacji autogazu oraz dystrybucją gazu w butlach.

 

 


Zdarzenia 01.01 29.03.2020 01.01 29.03.2019
Ogółem 208 194
Pożary 99 106
Miejscowe Zagrożenia 101 80
Alarmy Fałszywe
8 8

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW

 © Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie