Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Gospodarstwa rolne:
zdarzenia

 Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych

Czynnikami rzutującymi na stan bezpieczeństwa pożarowego w budynkach na terenach wiejskich są m.in.:

 • zły stan lub nieprawidłowe użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych lub odgromowych,
 • samodzielne instalowanie i niewłaściwe użytkowanie instalacji gazowych i urządzeń grzewczych,
 • niewłaściwe garażowanie i eksploatowanie maszyn i ciągników rolniczych,
 • nieprzestrzeganie wymogów budowlanych, szczególnie w zakresie budowy i eksploatacji przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 • nieprzestrzeganie ładu i porządku w gospodarstwach, nieprzestrzeganie wymagań w zakresie magazynowania i przechowywania środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego należy przestrzegać niżej wymienionych zasad:

I. Odpowiedni stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych.

Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, obejmującej badanie instalacji elektrycznej w zakresie oporności izolacji przewodów, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń i stanu sprawności połączeń. Na tę okoliczność osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie (elektryk) powinna sporządzić protokoły wyników przeprowadzonych badań.

Niedopuszczalne jest:

 • stosowanie prowizorycznych instalacji elektrycznych:
 • prowizoryczne podłączenia urządzeń elektrycznych,
 • przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 • urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 1000C,
 • linii kablowych o napięciu powyżej 1 KV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V,
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,
 • stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,
 • instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
 • użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta.

Typowe przykłady nieumiejętnych lub niedbałych eksploatacji urządzeń elektrycznych w gospodarstwach wiejskich:

 • przykrywanie silników elektrycznych słomą, zasypywaniem trocinami, sieczką, plewami, zanieczyszczenie uzwojeń kurzem, pyłem itp.,
 • niewłaściwe łączenie przewodów – skręcenie (używanie instalacji prowizorycznych), zamiast stosowania złącz śrubowych lub lutowania czy izolowania,
 • zakurzenie i pokrycie pajęczyną przewodów w otwartych puszkach rozgałęźnych czy też obluzowanie zamocowanych przewodów do ścian, powodujących zwisy, łatwość uszkodzeń mechanicznych, pękanie żył w przewodach,
 • owijanie żarówek tkaniną, folią lub papierem, albo zawieszanie na oprawach dekoracji z palnego materiału,
 • nie zabezpieczenie kloszami opraw oświetleniowych co powoduje nagrzewanie materiałów będących w bezpośrednim sąsiedztwie żarówki, ponadto kurz osiadły na żarówkach zwęgla się pod wpływem temperatury i w stanie żarzącym opada na palne przedmioty i zapala je,
 • reperowanie” drutem bezpieczników lub stosowanie bezpieczników niewłaściwych, co powoduje nadmierne grzanie się przewodów i często bywa przyczyną pożarów,

II. Odpowiedni stan techniczny instalacji piorunochronnych.

Obiekty wyposażone w tę instalację, powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli przez osoby uprawnione, co najmniej raz na 5 lat lub zaraz po uszkodzeniu. Na tę okoliczność powinien być sporządzony protokół wyników badań, przez osobę (elektryka) posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie. Wszystkie elementy i przewody użyte do budowy instalacji odgromowej muszą być odporne na korozję.

III. Odpowiedni stan techniczny przewodów kominowych.

Przewody kominowe należy poddawać okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności. Ponadto należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej dwa razy w roku,
 • od palenisk opalanych paliwem stałym (drewno, węgiel, koks, trociny, itp.) co najmniej cztery razy w roku.

Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych należy usuwać co najmniej raz w roku.  Zwracać uwagę aby, nie zastawiać kratek przewodów wentylacyjnych.

IV. Właściwa eksploatacja urządzeń grzewczych.

Należy dostosować się do poniższych zasad:

 1. nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową,
 2. wszelkie czynności związane z rozłączaniem i przyłączaniem urządzeń grzewczych i innych spalinowych, kontrolą i czyszczeniem przewodów kominowych oraz ich naprawę mogą wykonywać tylko specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami,
 3. każde urządzenie grzewcze opalane paliwem ciekłym, gazowym czy stałym zużywa powietrze do spalania paliwa i wydziela spaliny zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia człowieka. W czasie pracy urządzenia należy zapewnić swobodny dopływ odpowiedniej ilości powietrza i odpływ spalin,
 4. każde pomieszczenie, w którym jest zainstalowane urządzenie opalane paliwem, musi mieć stale zapewnione przewietrzanie: otwory do dopływu świeżego powietrza oraz otwór do przewodu wywiewnego (z kratką) służący do odprowadzania zużytego powietrza,
 5. urządzenia spalinowe powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, nie można pozwalać dzieciom na zabawę i manipulowanie przy piecu, kuchni, ogrzewaczu przepływowym wody i innym urządzeniu,
 6. zabronione jest użytkowanie uszkodzonych urządzeń spalinowych, przewodów kominowych i instalacji gazowej,
 7. nie dopuszczać by spaliny wypływały do wnętrza pomieszczenia. Spaliny te zawierają tlenek węgla, który powoduje zatrucie organizmu (zaczadzenie),
 8. jeżeli wyczuwalny jest zapach spalin w pomieszczeniu, natychmiast należy wyłączyć urządzenia, wyjść z pomieszczenia, otworzyć okna i drzwi oraz wezwać specjalistę do naprawy urządzenia lub przewodów kominowych,
 9. wszelkie samowolne przeróbki urządzeń, instalacji, przyłączy, przewodów kominowych, próby dostosowania do innego rodzaju paliwa i przestawianie urządzenia na inne miejsce są niedozwolone,

V. Wysypywanie rozżarzonego popiołu i żużla

Przepisy ppoż. zabraniają rozpalania ognisk lub wysypywania gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m.

VI. Prawidłowe składowanie płodów rolnych..

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.

W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1.000 m2 lub kubatury 5.000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1) od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych – 30 m,
b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;

2) od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;
3) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;
4) od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m;
5) między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

VII. Bezpieczne składowanie środków ochrony roślin.

Środki ochrony roślin różnią się między sobą stopniem palności, co sprawia, że zagrożenie pożarem w czasie magazynowania jest różne. Preparaty wymagające specjalnych środków ostrożności zaopatrzone są w ostrzeżenia zamieszczone w etykiecie-instrukcji stosowania. Preparaty łatwopalne zawierają oleje lub rozpuszczalniki organiczne. Wymagają one zachowania szczególnych środków ostrożności podczas magazynowania:

 • lokalizacji magazynów z dala od zabudowań mieszkalnych i gospodarskich,
 • właściwego zamknięcia wejść,
 • umieszczenia znaków ostrzegawczych wskazujących, że w pomieszczeniu przechowywane są produkty łatwopalne,
 • przechowywania środków łatwopalnych z dala od rur centralnego ogrzewania i innych systemów ogrzewczych,
 • nie ustawiania pojemników szklanych w miejscach, do których docierają promienie słoneczne,
 • wyposażenia magazynów w gaśnice.

VIII. Bezpieczne składowanie nawozów sztucznych.

Pomieszczenia – magazyny powinny być w budynkach o ścianach niepalnych, suche i przewiewne, podłoga gładka, betonowa, powyżej terenu. Okna, drzwi, ściany i dach powinny być szczelne, zabezpieczające przed działaniem promieni słonecznych. Poszczególne gatunki i asortymenty należy składować oddzielnie. Nie wolno mieszać ze sobą nawozów. Nawozy należy chronić przed wilgocią, nie zanieczyszczać substancjami organicznymi (słoma, torf, drewno, oleje) gdyż grozi to samozapaleniem. Nie wolno używać ognia otwartego w pomieszczeniu magazynu.

IX. Prawidłowe garażowanie pojazdów silnikowych i przechowywanie paliw.

Zabronione jest garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.

Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 100°C w garażach:

 • ciecze te powinny być przechowywane w naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych do tego celu, posiadających szczelne zamknięcia,
 • w garażach o powierzchni powyżej 100 m2 przechowywanie tych cieczy jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy są niezbędne przy eksploatacji pojazdu i są przechowywane w jednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym,
 • nie jest dopuszczalne przelewanie paliwa oraz napełnianie nim zbiorników paliwa w pojazdach,
 • w garażach wolno stojących wykonanych z materiałów niepalnych o powierzchni do 100 m2 jest dopuszczalne przechowywanie 200 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 55°C,
 • w garażach o powierzchni do 100 m2 innych niż wymienione wyżej jest dopuszczalne przechowywanie 20 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21°C lub 60 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu 21 – 100 °C.

Ponadto materiały niebezpieczne pożarowo (ciecze palne o temp. zapłonu poniżej 550C ) nie powinny być przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach. W mieszkaniach jest dopuszczalne przechowywanie do 5 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21°C oraz 20 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu 21 – 55°C.

X. Zabezpieczenie punktów omłotowych, pomieszczenia z zainstalowanym silnikiem elektrycznym oraz garaży pojazdów samochodowych i kombajnu.

Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, powinno być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych przy użyciu wiadra lub w inny równorzędny sposób. Należy również wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru. Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

 1. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
 2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Zabronione jest:

 • palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie,
 • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

Wskazane jest, aby pomieszczenia z zainstalowanym silnikiem elektrycznym oraz garaże pojazdów samochodowych w gospodarstwach rolnych były wyposażone w gaśnicę przenośną do gaszenia tych grup pożarów, które mogą występować w tych miejscach.

Do gaszenia pożarów grupy A (w których występuje zjawisko spalania żarowego np. drewna, papieru, tkanin) stosuje się gaśnice pianowe lub proszkowe.

Do gaszenia pożarów grupy B (cieczy palnych i substancji stałych, topiących się) stosuje się zamiennie gaśnice pianowe, śniegowe lub proszkowe.

Do gaszenia pożarów grupy C (gazów palnych) stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe.

Minimalna ilość masy środka gaśniczego w gaśnicy powinna wynosić 2 kg (lub 3 dm3). Gaśnice powinny być poddawane okresowym (nie rzadziej niż raz w roku) czynnościom konserwacyjnym; przeglądy lub ewentualne remonty i naprawy gaśnic należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom (konserwatorom sprzętu ppoż.) lub specjalistycznym firmom.

XI. Składowanie drewna i opału

Wokół placów składowych, składowisk przy obiektach oraz obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej powinien być zachowany pas ochronny o szerokości minimum 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub ziemi gruntowej oczyszczonej. Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:

 • nie przekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu;
 • zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych;
 • nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,

Należy zachować porządek na terenach przyległych do gospodarstw rolnych, szczególną ostrożność należy zachować przy używaniu otwartego ognia, palenia tytoniu. Zabronione jest rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowanego z materiałami palnymi.

W gospodarstwach rolnych podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

 • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony;
 • minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
 • zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;
 • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

XII. Użytkowanie gazu ziemnego, gazu propan-butan i oleju opałowego.

Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu uniknięcia pożaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków należy się kierować niżej wymienionymi zasadami:

 • użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji),
 • gazomierz znajdujący się poza lokalem odbiorcy powinien być przez niego zabezpieczony przed osobami niepowołanymi,
 • wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym (pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu),
 • odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń),
 • włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru,
 • gotowane ciecze na kuchenkach gazowych również należy kontrolować w celu uniknięcia wykipień, zgaszenia płomienia i niekontrolowanego wypływu gazu. Po zakończeniu pracy należy dokładnie zakręcić kurek gazowy,
 • Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych.
 • zabronione jest dokonywanie samowolnie we własnym zakresie przeróbek , napraw instalacji i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z rozdzielnią gazu,
 • użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza, przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otwory wentylacyjne i nawiewne w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu.

Wymagania dotyczące użytkowania butli 11 kg propan – butan.

Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan ), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg każda. Należy przestrzegać następujących zasad:

 • butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle,
 • butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie,
 • butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem,
 • temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35 oC
 • nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest gazem cięższym od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem.

Opracował: Wydział Operacyjny KP PSP w  Opocznie


Zdarzenia 01.01 12.11.2020 01.01 12.11.2019
Ogółem 1249 1016
Pożary 322 406
Miejscowe Zagrożenia 888 575
Alarmy Fałszywe
39 35

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie