Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Ostrzeżenia:
zdarzenia

GAZ PŁYNNY – WYGODA I ZAGROŻENIA

     W gospodarstwach domowych małych miasteczek i wsi coraz powszechniej stosuje się gaz płynny służący do zasilania kuchenek gazowych, piekarników i gazowych ogrzewaczy wody.

GAZ JEST PALIWEM WYGODNYM, CZYSTYM ALE MOŻE TEŻ BYĆ NIEBEZPIECZNY

     Nieszczelności w instalacji gazowej lub zaworze butli są bardzo trudne do wykrycia, szczególnie w przypadku gazów bezwonnych, a do takich należy propan-butan. Wypływającego z instalacji lub urządzeń gazu nie sposób dostrzec gołym okiem, tymczasem może on zgromadzić się w takiej ilości, że powstanie mieszanina wybuchowa z powietrzem. Eksplozję takiej mieszanki może spowodować praktycznie każde źródło energii, np. płomień zapałki, iskra w kontakcie elektrycznym, telefonie lub agregacie lodówki, iskra krzesana, a nawet wyładowanie elektryczności statycznej.

GAZU NIE NALEŻY SIĘ BAĆ

     Należy poznać sposoby ograniczenia zagrożeń i zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami gazowymi. Będzie można wówczas spokojnie korzystać z jego dobrodziejstw.
Gaz płynny jest mieszaniną propanu z butanem w proporcjach zależnych od pory roku.
W okresie letnim sprzedawane są mieszaniny bogatsze w butan, a w okresie zimowym bogatsze w propan. Mieszanina o przeciętnym składzie jest zawsze cięższa od powietrza i opada w dół. Jest to gaz, który pełza przy podłodze i wkrada się we wszystkie zakamarki, wgłębienia oraz otwory kanalizacyjne stanowiąc w ten sposób bardzo duże zagrożenie. Przebywając w pomieszczeniu, w którym ulotnił się gaz płynny możemy nieświadomie spowodować jego wybuch.
Gaz propan – butan do gospodarstw domowych dostarczany jest w butlach stalowych z zaworem odcinającym. Zasilanie urządzeń gazowych odbywa się tylko poprzez zastosowanie reduktorów ciśnienia.
Napełnianie butli może być dokonywane w specjalistycznych rozlewniach gazu płynnego. Zabronione jest samodzielne ładowanie, dopełnianie lub uzupełnianie gazu. Na stacjach paliw płynnych i gazowych przeznaczonych do tankowania pojazdów samochodowych, dozwolona jest jedynie wymiana butli z pustych na pełne.

UWAGA !!!

Przepełnienie butli, czyli przekroczenie 2/3 objętości połączone ze wzrostem temperatury otoczenia (np. wniesienie do ciepłego pomieszczenia) spowoduje przyrost ciśnienia, który doprowadzi do rozerwania butli i wybuchu gazu.
Butle na gaz płynny propan – butan jako urządzenie ciśnieniowe podlegają okresowej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Konserwacji i ewentualnych napraw butli a także czynności atestacyjnych dokonuje się podczas ich napełniania w rozlewniach gazu.

PAMIĘTAJ !

     Data legalizacji butli wybita jest bezpośrednio na jej korpusie. Eksploatując butle należy pamiętać o zachowaniu warunków bezpieczeństwa polegające między innymi na :

 • w jednym mieszkaniu mogą znajdować się maksimum dwie butle o ładunku nie przekraczającym 11 kg podłączone do instalacji lub urządzeń – odbiorników,
 • w mieszkaniach nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji,
 • zabrania się przechowywania butli z gazem propan – butan w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu,
 • temperatura wewnątrz pomieszczenia, w którym pozostają butle napełnione gazem nie może przekraczać 350C,
 • urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach o wysokości conajmniej 2,20 m,
 • urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach, w których zapewnione są prawidłowe warunki wentylacji, pamiętając o zgodności ruchu powietrza wentylowanego z ewentualnymi możliwościami wydostania się gazu z nieszczelności i urządzeń,
 • montaż butli gazowej powinna dokonać osoba posiadająca przeszkolenie w tym zakresie,
 • butle gazowe mogą być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło, z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafki na butle,
 • butli nie wolno umieszczać w pobliżu urządzeń powodujących iskrzenie,
 • butle instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczać je przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczaniem,
 • do zasilania urządzeń gazowych dopuszcza się stosowanie przewodów elastycznych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, wytrzymałości co najmniej 300kPa, odporność na działanie gazów, olejów itp., a długość tego przewodu nie może być większa niż 3 m.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH PRZY KORZYSTANIU Z GAZU PŁYNNEGO

     W przypadku uszkodzenia urządzenia gazowego na propan – butan, gdzie gaz ulatnia się do atmosfery pomieszczenia, należy zamknąć zawór przy butli, przewietrzyć pomieszczenie i oddać wadliwe urządzenie do naprawy. URZĄDZEŃ GAZOWYCH NIE WOLNO NAPRAWIAĆ SAMODZIELNIE.
Trudniej poradzić sobie w sytuacji, gdy uszkodzeniu ulegnie zawór butli gazowej i gaz ulatnia się do atmosfery pomieszczenia. Należy maksymalnie mocno zamknąć zawór butli i wymontować ją z instalacji. Do demontażu należy stosować narzędzia wykonane z metali kolorowych, nie wytwarzające iskier krzesanych.

PAMIĘTAJ !

Na wyposażeniu instalacji na gaz płynny powinien znajdować się klucz do demontażu butli. Jego lokalizacja powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym.
Uszkodzoną butlę należy wynieść na otwartą przestrzeń, poza budynek. Pomieszczenie należy starannie przewietrzyć i zachować szczególną ostrożność, nie włączając urządzeń elektrycznych, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu.
Czynności demontażu i usunięcia butli należy wykonać z zachowaniem najwyższej ostrożności, zdając sobie sprawę z wyboru mniejszego zła.
Postęp cywilizacyjny przynosi nam powszechnie już dostępny komfort w codziennym, powszednim życiu, wymaga jednak od nas równoczesnego pogłębiania świadomości, poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności stosowania coraz bardziej skomplikowanych technicznie, dostępnych nam urządzeń.

Opracował: Wydział Operacyjny KP PSP w Opocznie


Zdarzenia 01.01 12.11.2020 01.01 12.11.2019
Ogółem 1249 1016
Pożary 322 406
Miejscowe Zagrożenia 888 575
Alarmy Fałszywe
39 35

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie