Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Żniwa:
zdarzenia

ŻNIWA – STRAŻ APELUJE I

PRZESTRZEGA

 Okres zbioru zbóż wiąże się ze wzrostem zagrożenia pożarowego na wsi. Dlatego warto uczulać rolników, aby w trakcie żniw i omłotów zachowali szczególną ostrożność przy używaniu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, których eksploatacja może w pewnych warunkach prowadzić do powstania zarzewia ognia.

 Podczas zbioru i transportu płodów rolnych należy:

 •  stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 • zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 • niezbędne materiały pędne przechowywać w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych, nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotu i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

 

Podczas składowania palnych płodów rolnych należy:

 

 • Sterty i stogi z palnymi produktami roślinnymi nie powinny przekraczać powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3,
 • Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 

  1)   od budynków wykonanych z materiałów:

 a)  palnych – 30 m,

 b)  niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;

   2)   od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;

   3)   od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;

   4)   od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;

   5)   od lasów i terenów zalesionych – 100 m;

   6)   między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30m.

 

 • Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
 • Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

 Bezwzględnie zabronione jest:

 •  Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu.
 • Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
 • Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach.

 Na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie Wykroczeń, nie stosowanie się do powyższych zasad podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Opracował: Wydział Operacyjny KP PSP w Opocznie


Zdarzenia 01.01 12.11.2020 01.01 12.11.2019
Ogółem 1249 1016
Pożary 322 406
Miejscowe Zagrożenia 888 575
Alarmy Fałszywe
39 35

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie