Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Żniwa:
zdarzenia

ŻNIWA – STRAŻ APELUJE I

PRZESTRZEGA

 Okres zbioru zbóż wiąże się ze wzrostem zagrożenia pożarowego na wsi. Dlatego warto uczulać rolników, aby w trakcie żniw i omłotów zachowali szczególną ostrożność przy używaniu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, których eksploatacja może w pewnych warunkach prowadzić do powstania zarzewia ognia.

 Podczas zbioru i transportu płodów rolnych należy:

 •  stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 • zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 • niezbędne materiały pędne przechowywać w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych, nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotu i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

 

Podczas składowania palnych płodów rolnych należy:

 

 • Sterty i stogi z palnymi produktami roślinnymi nie powinny przekraczać powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3,
 • Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 

  1)   od budynków wykonanych z materiałów:

 a)  palnych – 30 m,

 b)  niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m;

   2)   od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m;

   3)   od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m;

   4)   od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m;

   5)   od lasów i terenów zalesionych – 100 m;

   6)   między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30m.

 

 • Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.
 • Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

 Bezwzględnie zabronione jest:

 •  Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu.
 • Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych.
 • Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach.

 Na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie Wykroczeń, nie stosowanie się do powyższych zasad podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Opracował: Wydział Operacyjny KP PSP w Opocznie


Zdarzenia 01.01 29.03.2020 01.01 29.03.2019
Ogółem 208 194
Pożary 99 106
Miejscowe Zagrożenia 101 80
Alarmy Fałszywe
8 8

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW

 © Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie