Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Organizacja OSP:
zdarzenia

Organizacja OSP.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku.
Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów w zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, propagowania i realizacji działań statutowych.
Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz własnego statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna), majątek i fundusze OSP oraz zmiany statutu i rozwiązanie OSP.

Zobacz:

 

Przydalne linki:

  • Szczegółowe zasady rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej ( pobierz )
  • Przepisy regulujące zasady włączania OSP do krajowego systemu ratowinczo gaśniczego:
    • Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ( pobierz )
    • Rozpatrywanie wniosku do Komendanta Głównego PSP w sprawie włączenia jednostki OSP do ksrg ( pobierz )


Zdarzenia 01.01 20.09.2020 01.01 20.09.2019
Ogółem 1101 879
Pożary 298 379
Miejscowe Zagrożenia 771 471
Alarmy Fałszywe
32 29

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie