Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Kontrole obiektów:
zdarzenia

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY KONTROLI OBIEKTÓW

 • aktualny odpis KRS przedsiębiorcy, stowarzyszenia, itd.;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • pełnomocnictwo lub upoważnienie wystawione przez podmiot kontrolowany dla osoby wyznaczonej do jego reprezentowania podczas kontroli oraz do podpisania protokołu – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem jako załącznik do protokołu
  z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • umowa zawarta pomiędzy właścicielem a zarządcą lub użytkownikiem budynku, obiektu budowlanego lub terenu (bądź ich części), określającą obowiązki stron
  w zakresie ochrony przeciwpożarowej, np.: umowa trwałego zarządu, umowa zwykłego zarządu, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia itp. (nie dotyczy, gdy właściciel budynku jest jednocześnie jego użytkownikiem) – kserokopia pierwszej strony umowy i strony z zakresem ochrony przeciwpożarowej poświadczone za zgodność
  z oryginałem jako załącznik do protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • opis budynku z warunków ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego/książki obiektu budowlanego/warunków ochrony przeciwpożarowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – kserokopia warunków ochrony przeciwpożarowej z któregoś z ww. dokumentów poświadczona za zgodność z oryginałem jako załącznik do protokołu
  z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • książka obiektu budowlanego;
 • dane o obiekcie: data budowy/data uzyskania pozwolenia na użytkowanie/decyzja pozwolenia na użytkowanie, wymiary budynku (wysokość, długość, szerokość), powierzchnia budynku (zabudowy, całkowita i użytkowa), kubatura całkowita budynku, powierzchnie poszczególnych kondygnacji i stref pożarowych;
 • dokumentacja dotycząca ewentualnej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku;
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych
  w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej (o ile występowano o taką zgodę) – kserokopia postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej poświadczona za zgodność z oryginałem jako załącznik do protokołu
  z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • protokoły z badania wszystkich instalacji technicznych (elektryczna, piorunochronna, gazowa, wentylacja mechaniczna, wentylacja grawitacyjna, itp.) stanowiących wyposażenie obiektu;
 • protokoły z badania urządzeń przeciwpożarowych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 9) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
  i terenów (Dz. U. z 2019 r.  poz. 67) stanowiących wyposażenie obiektu;
 • protokół z okresowej kontroli gaśnic stanowiących wyposażenie obiektu;
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – wymagana zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 67) oraz potwierdzenie zapoznania pracowników z jej ustaleniami;
 • dokument potwierdzający posiadanie wymaganych kwalifikacji przez pracownika wykonującego czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub umowę z innym podmiotem o świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, który takie kwalifikacje posiada;
 • dokument potwierdzający przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu – w przypadku obiektów wymagających przeprowadzenia ewakuacji wskazanych w § 17 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2019 r. poz. 67 z późn.zm.);
 • scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru – wymagany dla obiektów wskazanych
  w § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2019 r. poz. 67 z późn.zm.) jako wymagające wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej – w przypadku gdy opracowano kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem jako załącznik do protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • matryca sterowań urządzeń przeciwpożarowych wymagana jak wyżej, w przypadku gdy opracowano kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem jako załącznik do protokołu z czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 • oznakowanie obiektu i terenu znakami bezpieczeństwa;
 • podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych wymagane będzie przeprowadzenie przez właściciela/zarządcę/użytkownika obiektu prób działania urządzeń przeciwpożarowych;
 • dokumenty związane z postępowaniem z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi – w przypadku ich występowania w obiekcie, w tym w szczególności:
 • instrukcje w języku polskim dotyczące przeznaczenia i funkcjonowania systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic,
 • Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej opracowane oddzielnie dla każdego systemu ochrony przeciwpożarowej zawierającego co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych,
 • certyfikaty personelu uprawniające do wykonywania poszczególnych czynności,
  w tym do: dokonywania wpisu do Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, instalacji, kontroli szczelności, konserwacji, serwisowania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz odzysku i unieszkodliwiania systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic,
 • certyfikaty przedsiębiorcy uprawniające do instalacji, konserwacji lub serwisowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej.


Zdarzenia 01.01 12.11.2020 01.01 12.11.2019
Ogółem 1249 1016
Pożary 322 406
Miejscowe Zagrożenia 888 575
Alarmy Fałszywe
39 35

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie