Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Odbiory obiektów:
zdarzenia

ODBIORY OBIEKTÓW

Zajmowanie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (odbiory obiektów).

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany min. zawiadomić Państwową Straż Pożarną o  zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Państwowa Straż Pożarna w ciągu 14 dni od zawiadomienia zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Pismo zawiadamiające o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania (link do dokumentu z przykładem zawiadomienia poniżej) można dostarczyć pocztą lub osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie (ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno). W piśmie należy umieścić następujące informacje:

 • nazwę oraz adres inwestora z numerem kontaktowym,
 • dane dotyczące obiektu budowlanego: adres, przeznaczenie budynku (użyteczności publicznej, produkcyjno – magazynowy , inwentarski), wymiary obiektu (wysokość, ilość kondygnacji, powierzchnia), przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego oraz czy w budynku znajduje się pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Link do pliku: wzór_zawiadomienia

Komenda Powiatowa PSP w Opocznie w celu zajęcia stanowiska o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i przepisami przeciwpożarowymi może przeprowadzić czynności kontrolno – rozpoznawcze. Inwestor zgłaszający obiekt zostanie zawiadomiony w takim przypadku minimum na trzy dni przed podjęciem czynności.

Niezajęcie stanowiska przez Państwową Straż Pożarną w ciągu dwóch tygodni od dostarczenia zawiadomienia traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Podczas ewentualnych czynności kontrolno – rozpoznawczych właściciel jest zobowiązany okazać:

 • decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
 • projekt budowlany przedmiotowej inwestycji (obligatoryjnie uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeśli znajduje się w wykazie obiektów wymagających uzgodnienia znajdującym się w § 4 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej – Dz. U. z 2003 r. nr 121, poz. 1137 z póź. zm. ),
 • opinii, ekspertyzy, analizy z zakresu ochrony przeciwpożarowej (jeśli takie były opracowywane),
 • uzgodnienia o spełnieniu warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie w sposób inny, niż określony w przepisach (jeśli takie były opracowywane),
 • protokołów z odbioru robót mających wpływ na ochronę przeciwpożarową obiektu (n.p. zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji drewnianych i stalowych, zabezpieczenia przejść instalacyjnych na granicy stref pożarowych),
 • protokołów z odbioru i badania sieci wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantowej) do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • protokołów z odbioru i badań:
  • przewodów kominowych,
  • instalacji gazowej,
  • instalacji oleju opałowego,
  • instalacji elektrycznej,
  • instalacji oświetlenia awaryjnego,
  • instalacji odgromowej,
  • instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydranty wewnętrzne),
  • instalacji sygnalizacji pożaru,
  • instalacji wentylacji przeciwwybuchowej, podstawowej i awaryjnej,
  • instalacji oddymiającej,
  • stałych urządzeń gaśniczych,
  • innych instalacji istotnych ze względów ochrony przeciwpożarowej obiektu.
 • atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty na zastosowane w obiekcie materiały oraz urządzenia techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,
 • oświadczenie pisemne kierownika budowy o wykonaniu prac budowlanych zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami,
 • dziennik budowy,
 • ksero zakupu lub legalizacji gaśnic przenośnych będących na wyposażeniu obiektu,
 • opracowaną dla przedmiotowego obiektu „Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego”, jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem lub:
  1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
  2) kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3;
  3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.


Zdarzenia 01.01 – 20.11.2017 01.01 – 20.11.2016
Ogółem 986 1008
Pożary 287 250
Miejscowe Zagrożenia 673 738
Alarmy Fałszywe
26 20

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2017 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie