Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Odbiory obiektów:
zdarzenia

ODBIORY OBIEKTÓW

Zajmowanie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (odbiory obiektów).

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany min. zawiadomić Państwową Straż Pożarną o  zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Państwowa Straż Pożarna w ciągu 14 dni od zawiadomienia zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Pismo zawiadamiające o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania (link do dokumentu z przykładem zawiadomienia poniżej) można dostarczyć pocztą, faxem (tel./fax 446453200 / 446453208) e-mailem (kppsp09@straz.lodz.pl) lub osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie (adres: ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno, godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30).

W piśmie należy umieścić następujące informacje:

 • nazwę oraz adres inwestora z numerem kontaktowym,
 • dane dotyczące obiektu budowlanego: adres, przeznaczenie budynku (użyteczności publicznej, produkcyjno – magazynowy , inwentarski), wymiary obiektu (wysokość, ilość kondygnacji, powierzchnia), przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego oraz czy w budynku znajduje się pomieszczenie zagrożone wybuchem.

Link do pliku: wzór zawiadomienia (office).

Link do pliku: wzór zawiadomienia (PDF)

Informacja dodatkowa

W związku  § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z  109 r., poz. 719 ze zm.) wszystkie urządzenia przeciwpożarowe zaprojektowane w obiekcie, powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Uzgodnienie dotyczy tylko części branżowych danego projektu, w których zaprojektowano urządzenia przeciwpożarowe.

Zgodnie z  § 2 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia przez urządzenia przeciwpożarowe należy rozumieć, m.in.:

 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
 • hydranty zewnętrzne,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi,
 • bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,

Brak przedmiotowego uzgodnienia projektu w części branżowej (np. elektryczna, sanitarna), który pomimo braku wymagań wynikających z § 3 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117) nie podlega uzgodnieniu całego projektu budowlanego, będzie skutkować podczas  odbiorów przedmiotowych obiektów przez Państwową Straż Pożarną, stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a co za tym idzie utrudnieniami w zakresie uzyskania stosownej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. Dotyczy to obligatoryjnie i nieobligatoryjnie zamontowanych urządzeń przeciwpożarowych, zastosowanych w danym obiekcie budowlanym

Komenda Powiatowa PSP w Opocznie w celu zajęcia stanowiska o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i przepisami przeciwpożarowymi może przeprowadzić czynności kontrolno – rozpoznawcze. Inwestor zgłaszający obiekt zostanie zawiadomiony w takim przypadku minimum na trzy dni przed podjęciem czynności.

Niezajęcie stanowiska przez Państwową Straż Pożarną w ciągu 14 dni od dostarczenia zawiadomienia traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Podczas ewentualnych czynności kontrolno – rozpoznawczych właściciel jest zobowiązany okazać:

Odbiory-obiektów-informacje-dla-inwestorów-2020

Odbiory-obiektów-informacje-dla-inwestorów-2020 pdf

 • decyzja – pozwolenie na budowę,
 • dokumentacja projektowa (architektoniczno-budowlana wraz z projektami branżowymi) uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami sprawdzenia* (zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami wg których zostały wykonane):
  – instalacji sygnalizacji pożaru,
  – instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych),
  – stałych urządzeń gaśniczych,
  – dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
  – urządzeń i instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną;
 • oświadczenia kierownika robót instalacji branżowych o zgodności wykonania instalacji użytkowych z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną
 • protokoły pomiarów instalacji użytkowych w obiekcie:
  – sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego*,
  – pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji przewodów i urządzeń),
  – pomiarów instalacji odgromowej budynku w zakresie ciągłości przewodów i oporności uziemień*,
  – pomiar szczelności instalacji gazowej*,
  – protokół, opinia kominiarska stwierdzające prawidłowość podłączeń i drożność przewodów kominowych,
  – pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych *,
  – pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego*;
 • dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych,
 • protokoły z wykonanych zabezpieczeń*:
  – konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzenia ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
  – konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
  – przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych;
 • aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności ITB (Instytut Techniki Budowlanej) dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej; klasyfikacje ogniowe dla materiałów budowlanych stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych,
 • aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dla urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
 • obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych,
 • w widocznym miejscu należy umieścić „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru” wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z wymogami PN-92/N-01256/01 i 02,
 • dla obiektu powinna opracowana „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.
  Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to:

 1. Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V.
 2. Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II.
 3. Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą.
 4. Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V mające ponad 50 miejsc noclegowych.
 5. Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2.
 6. Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:
 1. strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2.
 2. występuje zagrożenie wybuchem.
 1. Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych.
 2. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

*jeśli przewidziano w obiekcie

 


Zdarzenia 01.01 12.11.2020 01.01 12.11.2019
Ogółem 1249 1016
Pożary 322 406
Miejscowe Zagrożenia 888 575
Alarmy Fałszywe
39 35

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie