Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Instalacje fotowoltaiczne:
zdarzenia

Przepisy prawne

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy że dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333) do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

Dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie, wzór wniosku znajduje się poniżej . Do wniosku należy dołączyć kserokopię projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zgłoszenie należy wypełnić w dwóch egzemplarzach i złożyć w sekretariacie tut. komendy, gdzie na jednej kopii pracownik potwierdza odbiór pisma i zwraca zgłaszającemu.

UWAGA: Prosimy o składanie zawiadomień wypełnionych w całości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (w tym danymi dotyczącymi budynku, na którym instalacja została wykonana). W przypadku trudności w wypełnieniu zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej

zawiadomienie-o-zakonczeniu-budowy-instalacji-fotowoltaicznej

 


Zdarzenia 01.01 24.01.2021 01.01 24.01.2020
Ogółem 63 42
Pożary 20 21
Miejscowe Zagrożenia 40 20
Alarmy Fałszywe
3 1

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie